Sajd 1
Roztoczańskie Stowarzyszenie Hodowców
Kanarków i Ptaków Egzotycznych

Walne Zebranie Roztoczańskiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych w Zamościu

Zarząd Roztoczańskiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych w Zamościu zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie podsumowujące działalność za rok 2022. Zebranie odbędzie się w dniu 19 lutego 2023 roku o godz. 10.00 w pierwszym terminie, a w przypadku braku quorum, wyznacza się drugi termin w tym samym dniu o godz. 10.30. Zgodnie ze statutem w drugim terminie zebranie jest władne podejmować wszelkie uchwały bez względu na liczbę obecnych członków. Spotkanie odbędzie w Zamościu przy ul. Waryńskiego 10. W porządku obrad WZ RSHKiPE będą następujące tematy:

 1. Otwarcie zebrania i przywitanie przybyłych członków.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 4. Złożenie sprawozdania z działalności RSHKiPE za rok 2022.
 5. Złożenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej RSHKiPE za rok 20222.
 6. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.
 7. Podjęcie uchwały o przyjęciu sprawozdania z działalności wraz ze sprawozdaniem finansowym.
 8. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu za okres sprawozdawczy.
 9. Przeprowadzenie wyborów do Zarządu RSHKiPE na 4 letnią kadencję 2023-2027.
 10. Przeprowadzenie wyborów do Komisji Rewizyjnej na 4 letnią kadencję 2023-2027.
 11. Podjęcie uchwały o wyborze Zarządu RSHKiPE.
 12. Podjęcie Uchwały o wyborze Komisji Rewizyjnej.
 13. Podjęcie uchwały o przyjęciu budżetu w RSHKiPE na rok 2023.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Prosi się wszystkich Członków Roztoczańskiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych o przybycie w wyznaczonym terminie i aktywny udział w obradach.


Warning: Undefined variable $comments_view in /home/kanarkiz/www/wp-content/themes/fascinate/single.php on line 74
Powrót do góry