Sajd 1
Roztoczańskie Stowarzyszenie Hodowców
Kanarków i Ptaków Egzotycznych

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawcze Roztoczańskiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych za rok 2020

Zarząd Roztoczańskiego Stowarzyszenia Hodowców Kanarków i Ptaków Egzotycznych z siedzibą w Zamościu zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Sprawozdawcze – podsumowujące działalność Stowarzyszenia za roku 2020. Walne Zebranie odbędzie się w dniu 28 marca 2020 roku na ławeczce u kol. Krzyśka w Zamościu ul. Waryńskiego w pierwszym terminie o godz. 15.30 w przypadku braku quorum w pierwszym terminie wyznacza się drugi termin na godz. 16.00. W drugim terminie zebrani będą władni podejmować prawomocne decyzje bez względu na liczbę obecnych członków.

W porządku zebrania zaplanowano:

złożenie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem finansowym,

dyskusję nad złożonymi sprawozdaniami,

podjęcie uchwał:

ws. udzielenia absolutorium dla zarządu za okres sprawozdawczy,

ws. zatwierdzenia złożonych sprawozdań w tym finansowego,

wolne wnioski i zapytania.

zakończenie zebrania.

Powrót do góry